Netkitap
Üyelik Sipariş İzleme Alışveriş Sepetim Favorilerim
Sepetim (0) 
Kitap Kelepir Topluluk
ara
Kitap   Cinius   Kaynak   Remzi Kırılmaz    ARM CubeMX Baslangiç Mikrokontrolör
 

ARM CubeMX Baslangiç Mikrokontrolör  

Remzi Kırılmaz
ŞİMDİ SATIN AL
Etiket: 60,00 TL
Cinius Kitap Kulübü Ederi: 36,00 TL
telefondan alışveriş 200855

Yayinevi/DiziYayinevi: Cinius
Baskı Tarih: Ekim 2017
Sayfa: 211
Indirim: %40

Bu kitaba oy verin:
Yorum Yaz


Kitap Hakında

Ürün Ayrıntısı

Yayinevi: Cinius
Dizi: Kaynak

Baskı Tarih: Ekim 2017

Sayfa: 211

İndirim: %40

Boyut: 16x23 cm

Hamur: 2

Etiket: 60,00 TL

Cinius Kitap Kulübü Ederi: 36,00 TL

Arka Kapak

Bu kitapta yararlan?lan kaynaklar?n herkesin ula?abilece?i, herkesin kullan?m?na aç?k kaynaklar olmas?na dikkat edilmi?tir.
Tüm al??t?rmalar tek tek tasarlanm??, çal??t?r?lm??, denenmi? ve hiçbir kaynaktan birebir al?nmam??t?r. Tüm ?ekiller tek tek özenle çizilmi? veya program ç?kt?s? olarak konulmu?tur.
Bu kitapta çok fazla detaya girilerek kullan?c?n?n ayr?nt?lar içerisinde bo?ulmamas? amaçlanm??t?r. Bu nedenle fazla detaya girmeden, al??t?rmalarla peki?tirerek kolay ö?renilmesi amaçlanm??t?r. Her bir al??t?rma en ba?tan sonuna kadar tek tek detayland?r?larak anlat?lm??t?r. Böylece istenilen uygulaman?n çal??t?r?lmas?n?n kolayla?t?r?lmas? amaçlanm??t?r. Ayr?ca bordun çal??ma ç?kt?s? resimleri de eklenerek program sonuçlar?n?n incelenmesi ve anlaman?n kolayla?t?r?lmas? amaçlanm??t?r. En önemlisi, kullan?lan tüm kodlar?n tek tek veya bloklar halinde aç?klanmas?na özen gösterilmi?tir. ARM mimarisi dünyada en çok kullan?lan ve en yayg?n mikroi?lemci/mikrokontrolör mimarisidir. Bu ARM programlama kartlar?yla yap?labilecek uygulamalar di?er mikroi?lemci ve kartlara nazaran çok daha hesapl?, çok daha fazla fonksiyonlu ve çok daha yayg?n kullan?m alan?na sahiptir. Dünyada bu piyasay? elinde bulundurmaktad?r. Bilgisayarlar, cep telefonlar?, endüstriyel uygulamalar, güvenlik sistemleri ve daha birçok sektörde kullan?lmaktad?r. Kullan?m alanlar? kitap içerisinde daha detayl? olarak anlat?lmaktad?r.
Yaz?l?m k?sm?na bakacak olursak CubeMX yaz?l?m? o kadar kolayla?t?rm??t?r ki kullan?c?ya sadece yapmak istedi?i i?in kodlar?n? yazmak kal?yor. Di?er tüm kütüphane dosyalar?, program bloklar?, frekans ayarlar? çok kolay bir ?ekilde Keil arayüzüne haz?r olarak aktar?l?yor.
Bu kitab? bana manevi deste?ini hiçbir zaman esirgemeyen anneme ithaf ediyorum. Faydal? olmas? dile?iyle sayg?lar?mla.

1978 y?l?nda Adana'da do?du. 2004 y?l?nda F?rat Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisli?i bölümünü bitirdi. ?lk i? deneyimini trafo fabrikas?nda yapt?. Uzun süre gömülü sistemler mikrokontrolörler ve mikroi?lemciler üzerine çal??t?. Daha sonra mobil uydu haberle?mesi, baz istasyonu kurulumu ve klimatik test kabinleri üzerine çal??t?. Halen proje denetçi mühendisi olarak çal??maya devam etmektedir. Henüz evlenmedi ve çocu?u yok.
 
 
Yorumlar
 
Henüz kimse kitap hakkında yorum yapmadı. İlk yorum sizden gelsin!
 
Yanıt:
Bilgisiniz
Adınız:  E-posta:  
Bulunduğum Yer: