Netkitap
Üyelik Sipariş İzleme Alışveriş Sepetim Favorilerim
Sepetim (0) 
Kitap Kelepir Topluluk
ara
 
Cinius Yayýnlarý 
 
Konu
  Edebiyat
Fiyat
 10 ~ 20 TL (5)
 20 ~ 30 TL (1)
Sayfa
 1.s ~ 150.s (3)
 150.s ~ 300.s (3)
 300.s ~ 600.s (1)
 
sayfa
Her safyada 15, 50 kitap göster ... 7 kitap bulundu  
sayfa
sayfa
Sıralama seçenekleri:   Çok Satanlar Baskı Tarihi İndirim Kitap Adı
sayfa
1 Milli Güvenlik Siyaset Notlarý Milli Güvenlik Siyaset Notlarý
Onur Dikmeci
Cinius Yayýnlarý
Milli Güvenlik Siyaset Notlarý, Türkiye’nin jeopolitik, jeostratejik ve mevcut potansiyel birikimleri doðrultu¬sunda; iç ve dýþ güvenlik stratejileri ile global politikanýn Türkiye’yi de kapsayan geliþmelerini analiz eden baðýmsýz teoriler kitabýdýr. Din...
Etiket 45,00 TL
Cinius Kitap Kulübü'te 27,00 TL
%40 İndirim
 
2 Birlikten Kuvvet Doðuran Baþkan, Ýsmail Hakký Dokuzlu Birlikten Kuvvet Doðuran Baþkan, Ýsmail Hakký Dokuzlu
Ýsmail Hakký Dokuzlu
Cinius Yay?nlar?
Ýsmail Hakký Dokuzlu bu kitabýyla ilk defa okur önüne çýkýyor. Kendi ifadesiyle "Ben bu kitabý toplumdan aldýklarýmý tekrar topluma geri vermek için yazýyorum," diyor. Hayatýnýn 16 yýlýný geçirdiði sivil toplum...
Etiket 25,00 TL
Cinius Kitap Kulübü'te 15,00 TL
%40 İndirim
 
3 Önsezi Önsezi
M. Fýrat Sarýca
Cinius Yayýnlarý
HÝKAYE

Bütün zorluðu geride kalanlar
Hasret gönül daðarcýðýndan inmez.
Sanki büyük bir yoksunluk zaman
Bir türlü ele avuca gelmez.

Susarsýn hikayenin bir yerinde
Geride býraktýklarýn gider seninle
Saklarsýn duygu ve düþünceni
Tekrar buluþmak üzere, hasretle...
Etiket 22,00 TL
Cinius Kitap Kulübü'te 13,20 TL
%40 İndirim
 
4 Ýnsanlar Yaþamadýkça Yaþlanýr  Ýnsanlar Yaþamadýkça Yaþlanýr
Bayla Altuð
Cinius Yay?nlar?
"Hayatýn ilk elli yýlý metin, geri kalaný yorumdur."
Alman filozof Arthur Schopenhauer'ýn bu sözü, elinizdeki kitapla çok iyi örtüþüyor.
Yaþýný 55'te sabitleyen Bayla Altuð, yaþamla ilgili yorumlarýný, hayallerini, ilkelerini, projelerini, fikirlerini, ideallerini;...
Etiket 21,00 TL
Cinius Kitap Kulübü'te 12,60 TL
%40 İndirim
 
5 Ýyilik ile Yaþamak Ýyilik ile Yaþamak
Sangharakshita
Cinius Yayýnlarý
Tohumdan Mutluluða

Ýyilik, sahip olabileceðimiz en temel ve en güçlü niteliklerden biridir. Budizm’de buna metta denir. Metta, kalbin karþýlaþtýðýmýz her þeye açýlmasý demektir. Arkadaþça hislerin hepsi metta tohumunu içerir. Bu...
Etiket 20,00 TL
Cinius Kitap Kulübü'te 12,00 TL
%40 İndirim
 
6 Bal Arýsý Melis'in Dans Serüveni Bal Arýsý Melis'in Dans Serüveni
Ufuk Akalýn
Cinius Yayýnlarý
Ertesi gün güneþin ilk ýþýklarýyla þehirdeki arýcýklar ormana uçmuþtu. Her zamanki gibi görevlerine sevgiyle baþlamýþlardý. Kimisi bebek arýlarý besliyor, kimisi odacýklara bal yerleþtiriyor, kimi arýcýklar da þehirdeki yeni odacýklarýn inþaatýna...
Etiket 18,00 TL
Cinius Kitap Kulübü'te 10,80 TL
%40 İndirim
 
7 MS MS
Billur Semercioðlu
Cinius Yayýnlarý
Gençliðinde amansýz bir hastalýða yakalanan Billur Semercioðlu'nun önünde iki yol belirir. Biri, hastalýðýný kabullenip, ona boyun eðmek; diðeri ise hastalýðýný kabullenmek, ama bu kez onunla barýþýk yaþamak. Umut, irade ve...
Baskısı yok
 
sayfa
Sıralama seçenekleri:   Çok Satanlar Baskı Tarihi İndirim Kitap Adı
sayfa
sayfa
Her Safyada 15, 50 Kitap Göster ... 7 kitap bulundu  
sayfa